STP ULTRA 5 IN 1 DIESEL 400ML

STP

275 SEK 

Bränsletillsatsernas Rolls Royce. Tillsatsen rengör effektivt och har även STP Wearguard Technology® som smörjer vitala delar. Produkten är korrosionshämmande och cetanhöjande. Cetantalet i diesel är ett mått på dess lättantändlighet, ett högre cetantal ger en mängd motormässiga och miljömässiga fördelar.

Införandet av lågsvavlig diesel påverkar den naturliga smörjningen negativt och kan ge ökat slitage på insprutningsmunstycken och bränslepumpen. Vid användning av STP Ultra 5 in 1 reduceras slitaget markant med förbättad livslängd och jämnare gång som följd. Regelbunden användning av STP Ultra 5 in 1 Diesel ger:

- Förbättrade kallstartsegenskaper
- Minskad vit rök vid start
- Minskade utsläpp av partiklar, kolväten och kolmonoxid
- Förbättrade bränsleekonomi

En extra fördel med STP Wearguard Technology® innebär att bränslepump och insprutningsmunstycken återfår smörjning och därigenom minskas slitaget avsevärt.

Användningsintervall: Var 650:e mil alternativt i samband med oljebyte.
Dosering: En flaska till 50-60 liter.